Samsung a Nadační fond Českého rozhlasu rozdělí 1 milion korun pro lidi se zrakovým handicapem

Výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků bylo vyhlášeno v rámci 3. ročníku grantového programu Technologie se Světluškou. Za loňský rok byl rozdělen rovný milion korun na podporu projektů z oblasti mobilních aplikací určených ke zrakové stimulaci nebo zpřístupnění digitálních knihoven pomocí chytrých telefonů. V roce 2017 je Samsung společně s Nadačním fondem připraven rozdělit srovnatelnou částku. Uzávěrka pro podání žádostí je 24. dubna 2017.  

O nadační příspěvek mohou v rámci programu Technologie se Světluškou žádat:

    Nestátní neziskové organizace (zapsaný spolek, obecně prospěšná společnost, ústav, sociální družstvo, nadace, nadační fond nebo evidovaná církevní právnická osoba);
    veřejnoprávní neziskové organizace (příspěvková organizace, školská právnická osoba);
    sociální podnik, resp. organizace s právní subjektivitou zavazující se k následujícím principům sociálního podnikání:
    Hlavním cílem organizace je aktivně řešit společenský nebo environmentální problém.
    Organizace funguje na bázi finanční a ekonomické stability (udržitelnosti).
    Případný zisk je v plné výši investován do rozvoje organizace, zaměstnanců nebo podpory dalších společensky prospěšných aktivit. Případní investoři mohou dostat zpět maximálně původní investovanou částku navýšenou o úroky. Podnik nerozděluje dividendy nad rámec investice.
    firmy a organizace, které výstupy projektu zpřístupní bez omezení jiným organizacím a veřejnosti ve formě open source softwaru nebo otevřených dat.

Žádost o nadační příspěvek je možné předložit v rámci těchto oblastí:

    Vývoj škálovatelných ICT řešení pro osoby se zrakovým postižením (vývoj mobilních aplikací, technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života osob se zrakovým postižením);
    přenos existujících technologických řešení pro zrakově postižené ze zahraničí (příklady zahraničních projektů: Tech4Freedom, Bookshare.org, AudioNarativy na bázi mobilních aplikací atd.);
    vzdělávací akce, workshopy pojednávající o společenských dopadech moderních ICT technologií relevantních pro zrakově postižené a hledající nové cesty jejich společensky prospěšného využití;
    programy školení využití technologií pro zrakově postižené včetně pořízení vybavení (kurzy obsluhy kompenzačních pomůcek na bázi IT, rekondiční pobyty apod.);
    využití dalších technologických inovací v organizaci pro zjednodušení, zrychlení a celkové zkvalitnění poskytování služeb lidem s těžkým zrakovým postižením.

O udělení grantu se bude rozhodovat na základě důležitých kritérií, mezi která budou patřit dopady (konkrétně počet uživatelů, které by projekt zasáhl), škálovatelnost a poměr cena/výkon. O výsledcích výběrového řízení bude informováno nejpozději do 20. července 2017.